در صورت وجود کلاس ۴ و سمینار های آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد