« از شهرها و استانهای سراسر کشور نمایندگی پذیرفته می شود »