برگزاری نمایشگاه زیبایی و تندرستی – تهران – برج میلاد

۱۱ الی ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

برگزار شد – نمایشگاه مرداد ماه ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه زیبایی و تندرستی – دی ماه ۱۳۹۶