سری تخصصی

صاف کننده، حجم دهنده و موج دهنده های طبیعی مو.

 M12 شامپو کراتین میوه ای سم زدا
.: توضیح بیشتر :.

 M22 شامپو کراتین میوه ای حجم دهنده
.: توضیح بیشتر :.

 M10 ماسک کراتین میوه ای حجم دهنده
.: توضیح بیشتر :.

 M50 ست کراتین میوه ای حجم دهنده
.: توضیح بیشتر :.

 

 

 M60 ست نرم کننده کراتین میوه ای
.: توضیح بیشتر :.

 

 

 

 M70 صاف کننده کراتین میوه ای
.: توضیح بیشتر :.

 M80 کراتین میوه ای – فرکننده مخصوص موهای حساس
.: توضیح بیشتر :.

 M90 کراتین میوه ای – فر کننده مخصوص موهای مقاوم
.: توضیح بیشتر :.

 M33 کرم کراتین فر کننده مو – نگهدارنده
.: توضیح بیشتر :.